Rozwód w pigułce czyli garść praktycznych porad

21 czerwca 2019

Dla tych, którzy skrupulatnie liczą każdą minutę i nie chce im się przekopywać przez rozbudowane wpisy lub po prostu lubią otrzymywać informacje krótko, zwięźle i na temat,  przygotowałam spis najważniejszych wskazówek dotyczących rozwodu.

 1. Postępowanie w sprawie o rozwiązanie małżeństwa wszczyna się poprzez złożenie pozwu do właściwego sądu.
 2. Pozew o rozwód składamy osobiście na biurze podawczym lub za pomocą poczty do Sądu Okręgowego, w którego okręgu Państwo mieszkaliście wspólnie, jeżeli choć jedno z Was w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub stałego pobytu. Np. dla miejscowości: Ciechanów, Gostynin, Mława, Płock, Płońsk, Sierpc, Sochaczew, Żyrardów i miejscowości ościennych, które podlegają pod Sądy Rejonowe w tych miejscowościach, właściwy jest Sąd Okręgowy w Płocku.
 3. W pozwie należy zawrzeć następujące informacje:
 • oznaczyć strony: Powoda czyli Państwa poprzez podanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru PESEL, a także dane Pozwanego czyli małżonka: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,
 • jeżeli posiadają Państwo dzieci należy podać ich imiona, nazwisko, wiek (datę urodzenia,)
 • określić żądanie w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej (więcej tutaj),
 • określić ewentualny sposób kontaktów z dziećmi ,
 • wskazać koszty utrzymania dzieci i w jakiej wysokości każdy z małżonków ma obowiązek ich ponoszenia,
 • oznaczyć precyzyjnie świadczenie alimentacyjne tj. kwotę na każde dziecko osobno,
 • w przypadku korzystania ze wspólnego mieszkania należy wskazać sposób korzystania z tego mieszkania, ewentualnie złożyć wniosek o eksmisję małżonka,
 • ustawa przewiduje możliwość złożenia wniosku o podział majątku wspólnego o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki (jednak o ile wniosek nie jest zgodny ,sądy często go oddalają, a podziału majątku dokonuje się w ramach odrębnej sprawy przed Sądem Rejonowym w postępowaniu cywilnym), można jednak zawrzeć sposób podziału majątku
 • uzasadnienie (powinno zawierać następujące okoliczności: kiedy zostało zawarte małżeństwo, jak wyglądał przebieg małżeństwa, czy i kiedy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego pożycia małżeńskiego (tj. ustania więzi emocjonalnej, duchowej i ekonomicznej), z jakiego powodu doszło do zerwania więzi, czy którakolwiek ze stron doprowadziła swym zachowaniem do rozpadu małżeństwa,
  wskazujemy ewentualnych świadków wraz z adresami i dowody)
 • informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia,
 • do pozwu należy także załączyć skrócony akt małżeństwa oraz w przypadku posiadania dzieci- skrócone akty urodzenia- uwaga akty te powinny być AKTUALNE zakłada się, że nie starszy niż 3 miesiące,
 1. Tak sporządzony pozew wraz z załączniku składamy w 2 egzemplarzach- jeden Oryginał dla sądu, drugi dla strony przeciwnej. Należy zwrócić uwagę, że składając załączniki do oryginału, musimy również załączyć ich odpisy do drugiego egzemplarza.
 2. Precyzyjnie sporządzony pozew należy opłacić, uiszczając na konto właściwego Sądu Okręgowego opłatę w wysokości 600,00 zł nr konta znajdziecie na stronie internetowej właściwego Sądu, można też zapłacić w kasie sądu. Podana opłata dotyczy wyłącznie samego pozwu rozwodowego- każde dodatkowe elementy takie jak wniosek o eksmisję czy podział majątku powinny zostać dodatkowo opłacone.
 3. Posiedzenie jest niejawne oznacza to, że nie będzie widowni, a zatem poza Wami-Stronami, pełnomocnikami i Sądem wraz z ławnikami nikt nie będzie przysłuchiwał się Państwa historii- często daje to duży komfort psychiczny, a stronom łatwiej jest przebrnąć przez etap przesłuchania stron dotyczący przecież ich intymnego życia. Niestety czasem zamknięte drzwi potrafią działać na strony jak płachta na byka…Ale uwaga rozprawy są nagrywane.
 4. Na każdym etapie sprawy o rozwód sąd może skierować Państwa do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód.
 5. Sąd może również skierować Państwa na mediację jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa.
 6. W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa składając oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.

Proszę pamiętać, że wpis jest aktualny na dzień jego sporządzenia. Jeżeli pomimo udzielonych przeze mnie informacji nadal macie Państwo pytania/wątpliwości , zapraszam do kontaktu.