Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

21 stycznia 2019

Pomimo, iż upadłość konsumencka została wprowadzona wraz z końcem 2014 roku, do tej pory budzi wątpliwości m.in. kto może z niej skorzystać i jak tak naprawdę przebiega. Pozwólcie zatem, że zacznę od początku.

Dla kogo?

Upadłość konsumencka zarezerwowana jest dla osób, dla których nie można poprowadzić „zwykłego” postępowania upadłościowego. Zwykłe postępowanie upadłościowe prowadzi się dla: przedsiębiorców, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej; wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; wspólników spółki partnerskiej. A zatem, jeżeli nie należycie  Państwo do żadnej z tych grup- najprawdopodobniej posiadacie zdolność upadłościową w zakresie upadłości konsumenckiej.

Czyli aby wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie swojej upadłości wystarczy tylko nie prowadzić działalności gospodarczej?

Nie tylko. Aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy być niewypłacalnym. Niewypłacalność występuje wtedy, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich długów.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Wniosek musi zostać złożony na formularzu. Wzór formularza został udostępniony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-w-postepowaniu-upadlosciowym-cd .

Wymogi formalne wniosku zostały wprost wskazane w art. 4912 ust. 4 ustawy prawo upadłościowe i są nimi:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację np. NIP;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika- w przypadku innej lokalizacji niż miejsce zamieszkania ;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie czyli dlaczego znaleźli się Państwo w takim położeniu, co się wydarzyło, że stali się Państwo niewypłacalni;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników- podajemy tutaj wszystkie przedmioty będące własnością dłużnika i w przypadku dłużnika w związku małżeńskim także przedmioty stanowiące majątek wspólny małżonków. Nie opisujemy przedmiotów osobistego użytku, pościeli, ubrań codziennych, leków;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty czyli wpisujemy np. Bank… S.A. z siedzibą w … ul. …, wysokość udzielonej pożyczki/kredytu, określenie kiedy powinna być spłacona czyli termin płatności raty. W dobie pożyczek tzw. chwilówek trzeba się trochę wysilić i dotrzeć do podmiotu, który tych pożyczek faktycznie udziela i tak np. hapippożyczki.pl to IPF Polska Sp. z o.o. zaś popularny Bocian to EVEREST FINANSE S.A. ;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności- czyli podanie długu, którego ktoś od Państwa żąda a Wy się nie zgadzacie np. z jego wysokością;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3. (oświadczenie to jest wygenerowane we wniosku- należy je podpisać.)

Wypełniony wniosek musi zostać podpisany i opłacony w kwocie 30 zł na rachunek bankowy właściwego sądu (dowód uiszczenia opłaty powinien zostać załączony do wniosku) ewentualnie opłacony w kasie sądu.

W przypadku złej sytuacji majątkowej, jeżeli  nie są Państwo w stanie uiścić opłaty od wniosku, należy złożyć wniosek o zwolnienie od opłaty wraz z prawidłowo wypełnionym oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Właściwym dla rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości jest Sąd Rejonowy mający w swych strukturach Wydział Gospodarczy właściwy dla miejsca zwykłego pobytu dłużnika, nie chodzi tu o adres zameldowania ale  zamieszkania!! Trzeba zwrócić uwagę, że nie wszystkie sądy rejonowe mają wydziały gospodarcze, a niektóre mają po 2-3 wydziały, właściwe dla odpowiednich dzielnic danego miasta. Należy zatem ustalić swój właściwy sąd rejonowy, a następnie sprawdzić czy posiada w swych strukturach wydział gospodarczy. Jeśli nie, należy odnaleźć wydział gospodarczy, który przejmuje sprawy gospodarcze właściwe dla swojego sądu. Np. Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Płocku jest właściwy dla spraw z właściwości sądów rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie, Żyrardowie i Płocku.

Do wniosku wypada złożyć dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w treści takie jak umowy kredytowe, potwierdzenia udzielonej pożyczki, dowody wpłaty/spłaty, zaświadczenie o zarobkach, dokumentację medyczną potwierdzające chorobę, wezwania do zapłaty itp.

Wniosek winien zostać wypełniony rzetelnie, a okoliczności w nim przedstawione poparte dokumentami. Nie powinni Państwo zostawić pustych rubryk wniosku. Jeżeli rubryka nakazuje wskazać np. wierzytelności sporne, a takich Państwo nie posiadacie należy rubrykę przekreślić lub wpisać „nie dotyczy”.

Sprawdzenie braków formalnych wniosku i oceny uczciwości płatniczej konsumenta tzn. zbadanie przez Sąd czy dłużnik-wnioskodawca może skorzystać z upadłości konsumenckiej jest dopiero PIERWSZYM ETAPEM postępowania, które kończy się postanowieniem o ogłoszeniu bądź oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Dopiero od tego momentu zaczyna się WŁAŚCIWE postępowanie upadłościowe. Dlatego tak ważne jest prawidłowe sporządzenie wniosku.

Niniejszy wpis jest aktualny na czas jego sporządzenia tj. 21.01.2019r.

 

Jeśli potrzebują Państwo indywidualnej pomocy, mogą skontaktować się ze mną umawiając się na wizytę w kancelarii lub za pomocą zakładki kontakt. Muszą jednak Państwo wiedzieć, że taka pomoc ma charakter odpłatny.